A Glamour-napok Hőse nyereményjáték hivatalos szabályzata

 

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Ringier Hungary Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11.) által szervezett Glamour-napok Hőse promóciós játék (a továbbiakban: Játék) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.


A Játék jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja -  a Ringier Hungary Kft. által üzemeltett https://glamournapokhose.glamour.hu/ oldalon jelenik meg a Játék időtartama alatt.


A Játékos (lásd lent) a Játékfelületen lévő checkbox(ok) kipipálásával fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 


1. A Játék szervezője és lebonyolítója 

A Játék szervezője és lebonyolítója a Ringier Hungary Kft., a https://glamournapokhose.glamour.hu/ weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).


A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok és feltételek (továbbiakban: a „Kritériumok”) alapján feltöltött kuponok számának megküldésével automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban résztvevő kuponok számának megküldése előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.


A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

 

2. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).


A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama alatt vagy a kiválasztást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.


3. A Játék időtartama 

A Játék a Glamour-napok ideje alatt tart 2022. április 10-én 0:00 órakor kezdődik és 2022. április 17. éjfélig tart. A kuponokat egészen április 17. éjfélig lehet feltölteni. A Játék kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4. A Játék leírása

 

A Játék lényege, hogy a Játékos a https://glamournapokhose.glamour.hu/ oldalra töltse fel megszerzett kuponjai számát, illetve jelölje meg a pontos üzlet nevét.  Fontos, hogy a nyerteseknek be kell mutatnia (elküldés postai úton a Szervező címére) az általa megadott mennyiségű összegyűjtött GLAMOUR-napok hőse kuponokat. Összesen 2 nyertest sorsolunk ki a játék végén.

 

A játék végén egy nagy és egy kis üzlet eladóját is díjazzuk. Az országosan 15 egységnél kevesebbel rendelkező üzletláncok kis üzletnek minősülnek, az országosan 15 egységnél több bolttal rendelkező üzletláncok nagy üzletnek minősülnek.

 

A nyertesek a kihirdetésük előtt ellenőrzésre kerülnek a fenti feltételek alapján.

 

5.  Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.


A Játék részvételi feltételei:


 

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.


A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.


A Játékosnak a Játékban való részvételhez regisztrálnia szükséges a https://glamournapokhose.glamour.hu/ oldalon (Játékfelület) az alábbi adatokkal: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám.

 

6. A Nyeremények

Egy kis üzlet és egy nagy üzlet eladója közül, a két legtöbb kupont összegyűjtő Játékos nyer. A játék során összesen 2x3 nyeremény kerül kisorsolásra, az alábbi tételekből:

 

 

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. A nyeremény át nem ruházható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

 

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

7. Az eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre 2022. április 18-án 9.00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén, melyről jegyzőkönyv készül.


Az eredményhirdetés alkalmával 2 Játékos kerül kiválasztásra, minden nyeremény tekintetében 1 fő pótnyertes kiválasztására is sor kerül. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe további pótnyertes már nem léphet. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.


Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az eredményhirdetés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.


8. A Nyertesek értesítése

A Nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük. Az első elektronikus úton történt kiértesítés után a Szervező vállalja, hogy további 2 alkalommal telefonon is megkísérli a Nyertes értesítését.


A Nyertes azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, e-mail cím, telefonszám megadása nyilatkozat formájában.


9. A Nyeremény kézbesítése, átvétele

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.


Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre és a nyilatkozatot nem küldi vissza, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.


A Nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a Nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.


A nyereményt a Nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.


10. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.


A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt.


A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a kisorsolt Játékos(ok) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.


Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:


Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Játékos neve

Játék lezárultától számított 8 évig

Játékos e-mail címe


Játék lezárultától számított 8 évig

Nyertes telefonszámaJáték lezárultától számított 8 évigA Játékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse őket. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Hungary Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.


A megadott adatok kezelője a Ringier Hungary Kft., mint adatkezelő.


A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.


A Ringier Hungary Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Ringier Hungary Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.


11. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért, értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.


A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


A Szervező a Nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Nyertes a Nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.


A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, az eredményhirdetéssel, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.


A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.


A Játékos kizárólagosan köteles helytállni harmadik személyek – különösen, de nem kizárólagosan a szerző - minden, a Videóval kapcsolatos vagy azokkal összefüggő megalapozott igényével szemben. A Szervezőt sem a Játékossal, sem bármely más harmadik személlyel szemben kárfelelősség nem terheli, ezek alól a Játékos a Szervezőt mentesíteni köteles.


12. Egyéb


A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a https://glamournapokhose.glamour.hu/ weboldalon.


Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a(z) nyeremenyjatek@ringieraxelspringer.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.


Kelt: Budapest, 2022. február 21..


Ringier Hungary Kft.